۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

کانال و تونل سازی



                                                                                  
نوشته کریم پوپل
میخواهم برای هموطنان خویش  معلومات مختصر  درمورد اینکه چگونه تونل دریا ، کانال ، کانالیزاسیون بندها  وغیره   اعمار میگردد ارائیه بدارم.   افغانستان یک کشور  کوهستانی  بوده ضرورت به ساختن کانالها دریا ها بندها ، سیستم کانالیزاسیون ،تونل ها و ذخیره گاها دارند.از جمله  در مورد اینگه چگونه تونل بمقاصد مختلفه  ساخته میشود معلومات خدمت تان تقدیم دارم. در افغانستان تونل نیمه عصری نیز حفر گردیه است که بنام تونل سالنگ یاد میگردد. در آینده نچندان دور تونل 24 کیلومتری اعمار خواهد شد.امروز وسایل مدرن ساخته شده است و بما مژده میدهد تا ما در کشور خویش بسرعت کارنمایم.این وسایل در ساختن تونل بین پنجشیر و بدخشان بین نورستان و بدخشان  و هم سرک ارتباطی بین فیض آباد   چین و کشمیروغیره را ممکن خواهد ساخت.. ساختمان کانالیزاسیون کابل  یک محضله ملی و بین المللی گردیده است. چون دولت افغانستان از خود کدام وسایل ندارد مجبور است که توسط کمپنی های خارجی کانالیزاسیون  کابل را اعمار کند مدت 8 سال دولت مردم را منتظر ساخت و سرکهارا به علت اینکه اول محضله کانالیزاسیون کابل راحل  ساخته بعداً سرکهارا اعمار مینمایند معطل قرار دادند.که تا بحال نه سرک شد و نه کانالیزاسیون .بلاخره دولت اعلان کردن که کانالیزاسیون کابل مبلغ 3 ملیارد دالر مصارف را در خود دارد و هیچ کشور نیست که رایگان برای کابل کانالیزاسیون اعمار نمایند بناً این محضله را در جایش گذاشتن و اظهار نمودن که  از همین پول کابل جدید اعمار میکنیم که شهر مطابق به نورم بین المللی باشد ولی اینکه بالای شهریان کابل چه واقعه میاید چنین مینگارم .نگارنده متخصص زراعت هستم ولی تا حدودی میدانم که ساختن چنین شهر از 11 -50 سال را دربر خواهد داشت. حال از لحاظ مسلک خطر نبودن کانالیزاسیون را بشما ذبلاًمینگارم. امروز در شهر کابل 4 ملیون نفوس  زندگی دارند .حد اقل نیم ملیون وسایل بدون نورم در کابل در حرکت اند.فی فرد این چهارمیلون روزانه حد اوسط نیم لیتر ادرار و نیم کیلو مواد غایطه را ازبدن خود درشهر میریزانند
1.مقدار ریختن ادرار درشهر کابل روزانه  0،5لیترX 4 میلون­ =   2 میلون لیتردرفی روز
2.مقدار ریختن موادغایطه از بدن انسان نیم کیلوX  4میلون =   2 میلون کیلو درفی روز
3.سایر کثافات در کشورهای پیشرفته 4الی 4.5 کیلو میباشد اگر در شهر کابل یک کیلو بشماریم  4 میلون کیلو  کثافات در روز میشود.
4.در جهان از جمله 20 لیتر آبکه انسان استفاده میکند 8 لیتر ان اب کثیف و قابل تصفیه اند.اگر اوسط اب کشیف را که مردم  در تشناب و اشپز خانه و روی شستن فابریکه و دکان وغیره استفاده میکنند فی فرد 2 لیتر محاسبه کنیم کابل حد اقل روزانه 8 میلون لیتر آب کثیف را دربر خواهد داشت. این آب کثیف و ادرار  با ملیاردها اجسام کیماوی عضوی ومکروبها درزیر زمین میرود. وگاز که ازین کثافات به هوا میرود چه مقدار خواهد بود. وهم یکماه ویکسال ان به میلونها لیتر وکیلو خواهد بود.  حال شما خود قضاوت کنید درموسم گرما این ملت چه نوع آب را از چاه های خود نوش جان میکنند. و چه فضای را تنفس میکنند.چه باید کرد .سالها قبل گروپ غرض حل مسایل  کانا لیزاسیون تشکیل گردید نگارنده  یکی از موظفین بودم که مسایل کانالیزاسیون را مورد برسی قرار بدهم. گروپ غرض تعمیم تجارب به چند کشور رفتن.پس از برسی چنین
پیشنهادیه  از جانب خود ترتیب نمودم .
1.درنواحی مرتفع  شهرکابل تانکرهای ذخیره موادغایطه غرض استحصال گاز تسخین منازل ساخته شود پس از استحصال گاز امونیا و متان (CH4) و    NH4 باقی را باخاک ریگ برگ چوب والبسه کهنه مخلوط نموده کود زراعتی درست شود. گاز آن به مردم توزیع شود.روزانه موترها از محلات مواد را  جمع نموده داخل تانکرها بسازند. حجم تانکر از 500-100 تن باشد. کشورهند چنین تجارب را نموده است.
2. پیشنهاد دوم :دولت در پهلو سرکهای عمومی جوی های به عمق چهار متر بسازند .این جویها از دوطرف باید سنک کاری شود در مناطق که ضرور است سر آن پوش شود. مناطق دارالمان کوته سنگی کارته سخی همه بطرف دریای کابل سوق داده شوندمناطق حصه اول دو سوم وغیره خیرخانه کلوله پشته همه بطرف خواجه رواش واز ان جا بطرف دریای کابل سوق داده شود.در پل چرخی حوض های تصفوی غرض تصفیه این آب  اعمار گردد.مردم از خانه الی سرک عمومی خود توسط کارهای حشر زمین را در دوکنار یا یک  کنا ر کنده با سرک عمومی ارتباط دهند.این جوی ها حتماً سمنت یا سنگ کاری شود .دولت نصف قیمت جوی را متحمل گردد.دولت عجالتاًًدرهر  منطقه یک یا چندین چاه عمیق حفر نموده برای مردم تانکرهای آب به ارتفاع زیاده از 10 متر را بسازند تا مردم بتوانند 24 ساعت ازاین اب استفاده کنند. سکتورهای خصوصی تشویق شوند تا بتوانند لوازم تشناب را در خاک خود تولید نمایند.
تونل کانالیزاسون سنگی ساده که امکانات زیاد داریم
3.سیستم کانالیزاسیون عصری:از اینکه افغانستان یک کشور غریب بود پیشنهاد نمودیم تا سرکها را خراب ننمایم و کانال ها را از زیر سرکها توسط ساختن تونل های مدوربه دریای کابل و پلچرخی رسانیده شود.که عمق حفر  تونل از
 
حوضهای تصفیوی کانالیزاسیون
سطح زمین از 10-50 متر امکانات را درخود داشته باشد..به همین ترتیب در کوچه ها نیز به عمق 10 متر ساخته شود. که این مصارف را کاملاً باید دولت بپردازد.این پروژه درآنزمان چون دولت بپای خود استوار بودحدود کمتر از 800 ملیون دالر قابل محاسبه بود. غرض روشنی شما عرض کنم بلور های تونلها زیر زمین بشکل مدور ساخته نمیشوند بلکه بشکل نیم دایره چندین پارچه دربیرون ساخته میشود.در داخل باهم بافت داده میشود.بعداً توسط پایپها سمنت در سوراخها و جاهای ناهموار پاشیده میشود. زمین تونل درخود زیر زمین گادر کاری وذریعه پایپ سمنت کاری میشود.   تونل کانالیزاسیون  حتما از زیر سرکها باید  امتداد بیابند. نه از زیر خانه ها و آپار تمانها.
پارچه های بلور تونل قبلا ساخته میشود    

ماشین تی‌بی‌ام که برای ساختن تونل در کوه استفاده می‌شود و در شهر نفادا مورد استفاده قرار گرفته شده بود.