۱۳۹۳ اسفند ۱۶, شنبه

فورمها نشانها و سلسه رتبه قوای مسلح افغانستان


فورمها نشانها و سلسه رتبه قوای مسلح افغانستان پولیس ملی اردوی ملی انگلیسی سرباز یا ساتونکی سرباز Private پولیس بدون رتبه سرباز Private First Class پړکمشر Corporal دریم ساتنمن ملغا شده است معاون سر پړکمشر یا دریم بریدمن Sergeant First Class دوهم ساتنمن سر پړکمشر Sergeant لمری ساتنمن معاون سر پړکمشر قدمدار Master Sergeant سر ساتنمن ملغا شده است سر پړکمشر قدمدار Sergeant Major دوهم څارن دویم بریدمن 2nd Lieutenant لمری څارن لمړی بریدمن 1st Lieutenant څارمن تورن Junior captain ملغا شده است جکتورن Captain سمونیار جګړن Major سمونمل ډګرمن Lieutenant Colonel سمونوال ډګروال Colonel مل پاسوال برید جنرال Brigadier General پاسوال تورن جنرال Major General لوی پاسوال ډګر جنرال Lieutenant General ستر پاسوال ستر جنرال Four Star) General) مارشال مارشال Marshal - - Field Marshal القاب و نشان قوای هوائی افغانستان کرور لوی برش جک برش برش برشیار سرباز دگرمن جگرن جکتورن تورن لمریبریدمن دوهم بریدمن دریم بریدمن مارشال ستر جنرال دگرجنرال تورن جنرال برید جنرال دگروال القاب و نشانهای اردو افغانستان تورن لمریبریدمن دوهم بریدمن دریم بریدمن کرور لوی برش جک برش برش برش یار مارشال ستر جنرال دگر جنرال تورن جنرال بریدجنرال دگروال دگرمن جگرن جکتورن القاب و نشانهای پولیس ملی افغانستان څارمن لمړۍ څارن دوهم څارن ملغا شده لمړۍ ساتنمن دوهم ساتنمن دریم ساتنمند - ستر پاسوال لوی پاسوال پاسوال مل پاسوال سمونوال سمون مل سمون یار ملغا شده رتبه های که در قانون ذاتی نظامیان ملغا قرارگرفته است عبارتند از سر څارمن ، سر ساتنمن ، دریم څارن میباشد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر