۱۳۹۰ فروردین ۳, چهارشنبه

شاهراه حلقوی افغانستان

سرک حلقوی افغانستان

از کریم پوپل

انقشه بزرگ راه حلقوی افغانستان

وزیران اقتصادکشورها در فلپین بمنظور راه اندازی خط آهن و سرک حلقوی در افغانستان جلسه نمودند

شاهراه حلقوی افغانستان:پروژه شاهراه حلقوی افغانستان که حدود ۳۳۶۰ کیلومتررااحتوا میکند.این پروژه از کابل شروع شده پس از گذشتن از ولایات پروان بغلان سمنگان مزارشریف شبرغان میمنه بادغیس هرات فراه هلمند قندهار غزنی وردک ودوباره بکابل میرسد. یعنی چهارده ولایات را بهم وصل مینماید.این پروژه دارای ۹ شاخه سرحدی میباشد. این شاهراه درشهر پلخمری با سرک پلخمری قندز شیرخان بندر تقاطع مینماید که هم مرزتاجکستان است. در مزار شریف با سرک حیرتان مزارشریف تقاطع مینماید که ازبکستان را وصل مینماید.دراندخوی ازطریق سرک آقنه ترکمنستان را وصل میسازد.پس از رسیدن به هرات با سرک هرات اسلام قلعه تقاطع نموده مرز ترکمنستان را میپیماید .وهکذا در هرات از طریق راه هرات قلعه نو ایران را با خود وصل مینماید. در فراه با سرک ۵۱۵ بکوا دلارام زرنج گلبهار را متوصل میگردد. درقندهار باسرک قندهارسپین بولدک وصل شده.بندر سپین بولدک رابا بندر چمن بلوچستان وصل میسازد. درشهر کابل یک شاخه ان به جلال آباد و پشاور وشاخه دیگر آن به لهوگر پکتیا و پکتیکا وصل میگردد. درگذارش نامزد وزیر فواعدعامه عبدالقدوس حمیدی مورخ۴٫۷٫۱۱۳۸۹ چنین نگاشته شده است. [سرک های منطقوی یا شاهراه ها که شامل سرک های حلقوی بوده و افغانستان را به ۵ کشور و ۲ سرحد وصل می کند که طول مجموعه آن ۳۳۶۰ کیلومتر می باشد. سرک های ملی که ولایات را به ولایات و شاهراه های منطقوی وصل می کند، طول مجموعه آن ۴۹۵۰ کیلومتر است. سرک های ولایتی که ولایات را به ولسوالی های مربوط و ولسوالی ها را به ولسوالی ها وصل می نماید ، طول مجموعه آن ۹۶۰۰ کیلومتر است.].این سرک فعلادارای ۹ شاخه سرحدی داردکه دوشاخه به تاجکستان یک برازبکستان دو برترکمنستان دوبراین (هرات و زرنج) دو بر پاکستان متوصل میگردد.کار سرک حلقوی تا حدود زیادی بپیش رفته صرف حدود۲۳۱ کیلومتر بین میمنه بادغیس و هرات بدلیل عدم مصونیت و امنیت به کندی پیش میرودودر همین ساحه تکمیل نشده.
.بانک انکشاف آسیایی 350 میلیون دالر به دولت کابل کمک کرد

 

امضا قراردادبا رئس بانک آسیائی بمنظور احداث سرک حلقوی

 

۱ تاریخچه

کارسروی ونقشه کشی سرک کابل شبرغان [که جز سرک حلقوی است] از سال ۱۳۴۲ با همکاری کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق آغاز شد.کارشاهراه کابل قندهار هرات درسال ۱۳۳۶ با همکاری متخصصین ایالات متحده امریکا آغاز گردید.کارهردو سرک تحت اداره وزارت فواید عامه و ارتش افغانستان بپیش میرفت. اراضی کابل هرات بجز ولایت میدان اراض هموار بوده کار آن بسرعت پیش میرفت .ولی اراضی کابل مزارشریف و میمنه هرات اراضی نا هموار بوده کارآن تا به حال تکمیل نگردیده است.که مشکلات امنیتی تا حدود زیادی نیز سکتگی در کار را وارد نموده است.کارسرک کابل هرات از سال ۱۳۵۹-۱۳۸۱ بکلی متوقف بود.ولی کارسرک کابل شبرغان در سالهای ۱۳۶۰ توسط کارشناسان روسی دوباره آغاز یافت سرک کابل الی ولسوالی جبل‌سراج از ده متره به چهل متره عریض گردبد.ولی الی سال۱۳۸۱ کار سرک قیصار و بالا مرغاب که در حدود ۲۳۱ کیلو متر میشود متوقف بود.فعلا کار تا حدود پیش رفته است.در زمانیکه سرک حلقوی طرح شده بود طرح نصب پایه های برقی و راه آهن در کنار این جاده نیز درنظر گرفته شده بود. چون یک افغانستان کشور کوهی است از یک راه باید به چندین مقصد استفاده نماید.درین خط حلقوی ولایات مولد برق بولایات مصرف کننده باید برق بدهند.مصارف مجموعی سرک حلقوی به ۳ ملیارد دالر تخمین گردیه بودکه تا حال ۲٫۵ ملیارد بالای آن مصرف گردیده است.

                    گوشه از  کار قیر ریزی پروژه  سرک کابل بامیان

 ۲ شاخهای اصلی بزرگ راه

پس از سال ۲۰۰۱ کارترمیم کاری سرک حلقوی آغاز گردید درجنب ترمیم این شاهراه کشورهای منطقه بمنظورسهولت کارخویش وارد همکاری شدند تا در افغانستان در پروژه سرک سازی راه آهن و پا یپ لاین گاز همکاری نمایند.که از پروژه های خورد و بین امللی چنین مینگارم.
 • ۱.A۰۱ پروژه تورخم اسلام فلعه هرات را بنام A۰۱ یاد مینمایند.بودیجه مالی این پروژه را ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی میپردازد . این پروژه توسط گروپ امریکائی بنام لویس برگر گروپ سروی و محاسبه شده کار پروژه را کمپنی ترکی و کمپی های ایرانی پاکستانی و هندی پیش میبرند طول این سرک ۲۲۰۰ کیلو منر میباشد.این سرک به ادامه شاهرا بین المللی AH۱ میباشدکه پاکستان را به ایران وصل مینماید.
 • الف:احیا و باز سازی سرک کابل سروبی.این سرک به طول۶۶٫۷ کیلو متر به مصرف مجموعی ۲۵٫۹ ملیون ایرو از کمکهای اتحادیه اروپامیباشد. کاراین پروژه در ۲۰۰۴ - ۲۰۰۶ توسط کمپنی چینائی به اکمال رسید.
 • ب: احیا و بازسازی سرک سروبی جلال آباد:کارای پروژه توسط کمپنی چینائی به قیمت ۲۵٫۶ ملیون ایرو از طرف اتحادیه اروپا تمویل گردید.کارپروژه در ۲۰۰۳ شروع و در ۲۰۰۶ تکمیل گردید. صورت گرفته است.
 • ت .احیا وباسازی سرک جلال آباد تورخم:این سرک بطول۷۸ کیلومتر با حزینه ۱۶٫۷ میلون دالر توسط کمپنی FW پاکستان قراردادگردیده بود. کار این پروژه در ماه اگست ۲۰۰۳ آغاز و در جولای ۲۰۰۶ کار ان به اکمال رسید.
 • ۲ . A۷۶ این سرک از کابل شروع شده پس از گذشتن از ولایت پروان بغلان سمنگان مزارشریف جوزجان میمنه بادغیس در هرات با سرک A۷۷ وA۰۱ وصل وادامه مییابد.
 • الف:باز سازی سرک کابل اولنگ بطول مجموغی ۱۰۰ کیلو متر به قیمت ۳۱٫۲ میلون دالر از طرف بانک جهانی تمویل گردید.کار این پروژه را یک شرکت ترکی به اتمام رسانیده است.
 • ب:بازسازی اولنگ دوشی:این پروژه بطول ۷۵ کیلومتر به قیمت ۲۹٫۲ میلون از طرف بانک جهانی تکمیل گردید.
 • ت:سرک پلخمری نائب آباد حیرتان:بطول مجموعی ۲۲۴ کیلومتر به ارزش ۲۸٫۷ میلون دالرامریکائی با یک کمپنی کوریائی عقد قرار دادشده است. کاراین سرک در سال۲۰۰۶ ختم شد.
 • ث.پروژه سرک بلخ اندخوی:به طول ۱۸۲ کیلو متر ه ارزش مجموعی ۳۶٫۲ میلون دالر امریکائی از بودیجه بانک جهانی تمویل شده است.کار این پروژه در ۲۰۰۶ ختم شد.

 ۳ شاخهای فرعی و ارتباطی شاهراه افغانستان

 • ۳.A۷۷ این سرک از جبل السراج شروع شده(راه شبر)پس از گذشتن از ولایت بامیان چغچران به سرک A۰۱ هرات وصل میگردد.طول مجموعی این پروژه 830 کیلومتر میباشد.این سرک دره های زیبا صعب العبور وپر برف کوهای هندوکش و بابا را چیره نموده به اراضی هموار هرات خاتمه مییابد .تابستان این سرک در آینده ها از جمله راه های زیبا جهان خواهد بود.این سرک فاصله بین کابل هرات را ۳۳۰ کیلو متر کوتاه میکند.
 • الف. پل متک بامیان  :کار این سرک با تائید از بیانیه سرپرست وزارت فواید عامه توسط قوای نظامی امریکا با بودیجه مالی کشور امریکا االی بامیان بپیش برده خواهد شد.
 • ب.یکاولنک بامیاناین جاده از خط سرک A۷۷ که ازشهریکاولنگ مرکز ولایت بامیان میگذرت شروع به شهر بامیان کهن ختم میشود.طول این سرک 97 کیلومتر با عرض 7 متر با بودیجه مالی مبلغ 69 میلون دالر از طرف بانک جهانی و اداره همکاری جاپان تمویل میگردد.کار این پروژه در 24 اسد سال 1389 شروع شده در ماه نومبر 2011 باید ختم شود.[[۳]]
 • ۴.سرک مزارشریف –دره صوف و بامیان -دایکندی ، ارزگانقندهار،طول این سرک حدود ۱۱۰۱ کیلومتر راه را دربر میگیرد.
 • ۵.سرک شبرغان ،سرپل، سنچارک، بلخاب ،دلارام که بالاخره به زرنج و از آن طریق به بندر چابهارسرحد ایران وصل می شودطول این سرک از شبرغان الی چهاربهار حدود ۱۱۵۰ کیلومتر را در بر میگیرد و زرنج را با بندر چها ربهار وصل میکند.
الف:پروژه دل آرام زرنج:طول این سرک ۲۰۰ کیلومتر به ارزش ۸۵ میلون دالر توسط دولت هند ساخته شده است.پروژه در ۲۲ جنوری ۲۰۰۹ ختم شده است.
 • ۶.پروژه سرک چاریکار گلبهار پنجشیر بدخشان : کاراین پروژه بدوقسمت تقسیم گردیده بود.
 • سرک چاریکار گلبهار به طول۱۹٫۲ کیلو متر و قسمت دوم از گلبهار الی بازارک پنجشیر به طول ۵۰ کیلو متر میباشد.کار این پروژه توسط کمپنی امریکائی لویس برگر انجام یافته است.باقیمانده کارالی جرم بدخشان از راه (پریان)،حصه علیای دره انجمن توسط تیم پی آر تی بپیش خواهند برد.
 • ۷.پروژه سرک نورستان بدخشان تحت غور قرار دارد
 • ۸. پروژه سرک دوشی بامیان تحت غور است
 • ۹. پروژه سرک کندوز دشت آبدار میر علم خلم این سرک بطول ۱۱۶ کیلومتر با هزینه ۸۰ میلون ایرو توسط کشور آلمان از بودیجه بانک انکشافی انکشور تمویل خواهد گردید.کار این پروژه از میزان سال ۱۳۸۹ آغاز شده است.این پروژه تاجیکستان را با ایران وصل میسازرد.
 • ۱۰. پروژه سرک سروبی جبل سراج درحال سروی است
 • ۱۱. پروژه سرک میدان شهر- بامیان تکمیل گردیه و به بهره برداری سپرده شده است. این سرک داری طول ۸۲ کیلو متر میباشد.هزینه که درین سرک بمصرف رسیده مبلغ ۸۳٫۴ میلون ایرو از کمکهای کشور ایتالیا میباشد .این پروژه تونل به طول ۵۰۰ متر را نیز در خود داشت.
 • ۱۲. پروژه اعمارتونل ۲۴ کیلومتری در سالنگ تحت غور است.
 • ۱۳. پروژه سرک پکتیا خوست بندر غلام جان سرحد پاکستان تحت سروی است.
 • ۱۴. پروژه سرک پلخمری شیرخان بندر:این پروژه به طول ۱۶۸٫۲ کیلو متر به ارزش ۲۹٫۹ میلون دالرامریکائی از طرف بانک جهانی تمویل گردید.
 • ۱۵. پروژه سرک کابل لته بند از راه ولسوالی سارک گندمک تحت سروی است.
 • ۱۶.پروژه سرک قندهار گرشک :طول این سرک به ارزش ۲۳۸ میلون ین جاپانی از طرف کمپنی جایکا جاپانی تکمیل میگردد.این پروژه ختم نشده است.
 • ۱۷.پروژه قندهار -سپین بولدک :به طول مجموعی ۱۰۳ کیلومتربه قیمت مجموعی ۲۴٫۲میلون دالر با یک کمپنی هندی عقد قرار داد گردیده است. کار این پروژه در ۲۰۵ خاتمه یافت.
 • ۱۸.پروژه هرات ارملک:به طول ۶۰ کیلو متر به قیمت مجموعی ۲۳ ملیون دالر به همکاری دولت ایران با شرکت آبادپارس ایرانی قرار داد گردیده است. کار این پروژه ختم است.
 • ۱۹.پروژه سرک بین اشکاشم وفیض آباد:این سرک پس از اینکه کار پل اشکاشم مرز بدخشان وتاجکستان ختم گردید کار این پروژه در2008 شروع در2010ختم گردید. طول این سرک بطول 110 کیلومتر با هزینه مجموعی پل و پلچک 105 میلون دالر تعین گردیده است.بودیجه مالی این سرک را دولت امریکا  طور بلاعوض کمک نموده است
 • 20.سرک حلقوی درواز ها ،پامیرات و ولسوالی بهار ک فیض آباد،کشم ،جرم این پروژه هزینه خیلی زیاد را در بر داردچون مناطق کاملا کوهی وناهموار است.دولت افغانستان در ماه ثور سال 2011 صرف پروژه فیض آباد و بهارک رابا هزینه هشت میلون دالر آغاز خواهد نمود.(وبگا پرزدند افغانستان [[۱]] وبگاهآزانس دولتی اطلاعاتی باختر [[۲]]طبق راپور محترمه فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه کارهموارکاروجفله اندازی سرک حلقوی دروازهاولایت بدخشان روز21 عقرب سال 1389 توسط جاراله منصور وزیر وزارت انکشاف دهات افتتاح گردید طول این سرک 140 کیلومتر و هزینه 11 میلون دالر امریکائی را دربر خواهد داشت.کار این پروژه درمدت 3 سال تکمیل خواهد شد. که شش ولسوالی رابا هم وصل میسازد.این سرک الی دریای آمو ادامه پیدا خواهد نمود.[[۴]]
*3.منابع و جستارهای وابسته
 • ۰.تعداد پروژه های سرک سازی کمپنی لویس برگر در افغانستان در وبگا لویس برگر
http://www.louisberger.com/OurProjects/Asia/IRP
 • ۰۱.اعمار پروژه سرک دل آرام زرنج توسط کشور هند در وبگا [Delaram-Zaranj road opened ] وهم در وبگاهندو [[۳]]
 • ۰۲.وبگا ناتو در مورد باز نمودن راه ابریشم در افغانستان[links to the Virtual Silk Highway]
 • ۱.ویکی پیدیا انگلیسی Route ۵۱۵ (Afghanistan
 • ۲.سرک ازبکستان مزارشریفAfghanistan–Uzbekistan Friendship Bridge ویکی پیدی انگلیسی
 • ۳.شاه راه حلقویHighway ۱ (Afghanistan) ویکی پیدیا انگلیسی
 • ۴.وبگاه وزارت مالیه افغانستان کمک و بودیجه مالی راه مواصلاتی افغانستانhttp://www.mof.gov.af/dari/Roadad_ha.htm
 • ۵.نقشه کشی و دیزاین سرک کابل تورخم توسط کمپنی WSP انگلیسی[[۴]]
 • ۶.راپور وزارت کار افغانستان در موردسرکهای افغانستان
[[۵]]
 • ۷.|روژه بزرگ راه افغانستان و تاجکستان[[۶]]
 • ۸.پروژه سرک حلقوی افغانستان-پروژه نمبر یک قیصار بالا مرغاب دولت اسلامی افغانستان
[|اداره پروژه سازی]
 • ۹.قرار داداحداث سرک قندز -خلم بین وزیر ملیه افغانستان و رئیس بانک انکشاف آلمان به امضا رسید مورخ ۴ میزان ۱۹۸۹ [[۷]]
 • 10.وبگاه وزارت فواید عامه افغانستان.آغاز قیر ریزی اولین سرک پخته افغانستان
 • http://mopw.gov.af/fa/News/347

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر