۱۳۹۰ تیر ۲۱, سه‌شنبه

اعلاميه جهاني حقوق بشر


                               

مقدمه
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر: پس از انکه بشریت یک دوره تاریک قرون اسطی را سپری نمود .برای جلوگیری از طلم وستم در حق یک انسان  از جوامع بشری سازمان ملل فیصله را پس از جنگ خونین هتلر که حیات 45 میلون انسان را ازبین برد نمود. این اعلامیه وعده و پیام است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است.                                               این اعلامیه دربسیاری کشورهای که دموکراسی در آنجا مستقر است درحال تطبیق است ولی در بسیاری کشورهای جهان سوم به کندی پیش میرود.این اعلامیه نه تنها از طرف دولت قابل تطبیق است بلکه هر بشر حقوق همدیگر را رعایت کنند. کشورهای تازه استقلال یافتهٔ زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند. اعلامیه حقوق بشر 3 سال پس از تاسیس سازمان ملل یعنی در10دسامبر1948 فیصله گردید
 ماده 1
تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند . همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند .ماده 2
هر
کس مي تواند بدون هيچ گونه تمايز ، خصوصا از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت ، وضع اجتماعي ، ثروت ، ولادت يا هر موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و کليه آزا دي هايي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبنتي بر وضع سياسي ، اداري و قضايي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه اين کشور مستقل ، تحت قيوميت يا غير خود مختار بوده يا حاکميت آن به شکل محدودي شده باشد
.ماده 3
هر کس حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي خورا دارد

ماده 4
احدي را نمي توان در بردگي نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع
است
 .ماده 5
احدي
را نمي توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد
 .ماده 6
هر کس حق دارد که شخصيت حقوق او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود

 .ماده 7
همه
در برابر قانون ، مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند .همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد به طور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند
 .ماده 8
در
برابري اعمالي که حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملي صالحه دارد .ماده 9
احدي
نمي تواند خود سرانه توقيف ، حبس يا تبعيد بشود
.ماده 10
هر
کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسيله دادگاه مساوي و بي طرفي ، منصفانه و علنا رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي که به او توجه پيدا کرده باشند ، اتخاذ تصميم بنمايد
 . ماده 11
1-
هر کس به بزه کاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي که در
جريان يک دعواي عمومي که در آن کليه تضمين هاي لازم براي دفاع از تامين شده باشد ، تقصير او قانونا محرز گردد .-2هيچ کس براي انجام يا عدم انجام عملي که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است محکوم نخواهد شد . به همين طريق هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه که د رموقع ارتکاب جرم بدان تعلق مي گرفت درباره احدي اعمال نخواهد شد

.ماده 12
احدي
در زندگي خصوصي ، امور خانوادگي ، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله هاي خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد . هر کس حق دارد که در مقابل اين گونه مداخلات و حملات ، مورد حمايت قانون قرار گيرد
.ماده 13
1-
هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد
.

2-
هر کي حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خود باز گردد

.ماده 14
1-
هر کس حق دارد در برابر تعقيب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهي جسنجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند
.

2-
در موردي که تعقيب واقعا مبتني به جرم عمومي و غير سياسي و رفتارهايي
مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمي توان از اين حق استفاده نمود     .

ماده 15
-
هر کس حق دارد ، که داراي تابعيت باشد
.

2-
احدي را تمي توان خود سرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد
.
ماده 16
-
هر زن ومرد بالغي حق دارند بدون هيچ محدوديت از نظر نژاد ، مليت ، تابعيت
يا مذهب با همديگر زناشويي و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج ،داراي حقوق مساوي مي باشند .

2-
ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود
.

3-
خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود

.ماده 17
1-
هر شخص ، منفردا يا به طور اجتماعي حق مالکيت دارد
.

2-
احدي را تمي توان خود سرانه از حق مالکيت محروم نمود

 .ماده 18
هر
کس حق دارد که از آزادي فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است . هرکس مي تواند از اين حقوق يا مجتمعا به طور خصوصي يا به طور عمومي بر خوردار باشد
.ماده 19
هر
کس حق آزادي عقيده وبيان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحضات مرزي، آزاد باشد
 .ماده 20
1-
هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت هاي مسالمت آ ميز تشکيل دهد
.

2-
هيچ کس را تمي توان مجبور به شرکت در اجتماعي کرد

 .ماده 21
1-
هر کس حق دارد که در اداره امور عمومي کشور خود ،
خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگاني
که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جويد
.
2- 
هر کس حق دارد با تساوي شرايط ، به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد
.
3- 
اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . اين اراده بايد به وسيله
انتخاباتي ابراز گردد که از روي صداقت و به طور ادواري ، صورت پذيرد .انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقهاي نظير آن انجام گيرد که آزادي راي تامين نمايد
.ماده 22
هر
کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به وسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي ، حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منابع هر کشور به دست آورد
.ماده 23
1-
هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نمايد ، شرايط منصفانه
و رضايتبخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد .

2-
همه حق دارند که بدون هيچ
تبعيضي در مقابل کار مساوي ، اجرت مساوي دريافت دارند .

3-
هر کس که کار ميکند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق مي شود که زندگي
او و خانواده اش را موافق شئون انساني تامين کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعي، تکميل نمايد .

4-
هر کس حق دارد که براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها نيز شرکت کند

.ماده 24
هر کس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات کار و مرخصي هاي اد واري ،با اخذ حقوق ذيحق مي باشد

 .ماده 25
1-
هرکس حق دارد که سطح زندگي او ، سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث
خوراک ومسکن ومراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تامين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاري ، بيماري ، نقص اعضا ، بيوگي ، پيري يا در تمام موارد ديگري که به علل خارج از اراده انسان ، وسايل امرار معاش از بين رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود .

2-
مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند
. کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند ، حق دارند که همه از يک نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند
.ماده 26
1-
هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا
حدودي که مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد مجاني باشد . آموزش ابتدايي اجباري است . آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي کامل ، به روي همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند .

2-
آموزش و پرورش بايد به طوري هدايت شود که شخصيت انساني هر کس را به حد
اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادي هاي بشري را تقويت کند . آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيت هاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليت هاي ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهيل نمايد .

3-
پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند

 .ماده 27
1-
هر کس حق دارد در زندگي فرهنگي اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد
.

2-
هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثارعلمي ، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود


.ماده 28
هر
کس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بين المللي ، حقوق و آزادي هايي راکه در اين اعلاميه ذکر گرديده ، تامين کند و آنها را به مورد عمل بگذارد
 .ماده 29
1-
هرکس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد که رشد آزاد کامل شخصيت او را ميسر سازد
.

2-
هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي هاي خود ، فقط تابع محدوديت
هايي است که به وسيله قانون ، منحصرا به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران و براي مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني ، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است .

3-
اين حقوق و آزادي ها ، در هيچ موردي نمي تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد


.ماده 30
هيچ
يک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد که به موجب آن بتواند هر يک از حقوق و آزادي هاي مندرج در اعلاميه را ازبين ببرد ويا در آن راه فعاليتي بنمايد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر