۱۳۹۰ بهمن ۲۷, پنجشنبه

پوليس ملی افغانستان ANP

پوليس ملی افغانستان ANP

پوليس ملي افغانستان نهاد عمده پوليس اين كشور بوده كه تحت رهبری وزارت امور داخله فعالیت مینماید. پولیس ملی یکجا با اردوی ملی نیرو های ملی امنیتی افغانستان را می سازند. وظایف پولیس ملی فعالیت های زیاد امنیتی مانند انفاذ قانون، برقراری نظم، تحقیقات جنایی، امنیت مرزی، مبارزه علیه مواد مخدر و تروریزم را در بر می گیرد. پوليس ملی متشکل از این نيرو ها میباشد:
پولیس یونیفورم دار افغانستان ) AUP ( - که مؤظف به انجام فعالیت های روزمره پولیسی است و برای ولسوالی ها و همچنین فرماندهی های ولایتی و منطقوی اختصاص یافته است؛ فرماندهی ها در هر کدام از شش منطقه تحت پوشش پولیس یونیفورم دار افغانستان، به معاون وزیر امنیت؛ گزارش دهی میکند؛ نیروی مجاز این پولیس 82000 نفر است.
پولیس ملی نظم عامه افغانستان ) ANCOP ( - این نیرو ها که با اسلحه جدید مجهز بوده و تاکتیک های جدید را آموزش دیده اند در عملیات های واکنش سریع مانند بی نظمی شهری، سرقت، گروگان گیری و شورش ها سهم می گیرند که تعداد آن به 5442 نفر )ممکن این رقم افزایش یابد( می رسد.
پولیس سرحدی افغانستان ) ABP ( – در قسمت انفاذ قانون در مرز های بین المللی و دیگر نقاط ورودی کشور گماشته شده اند و دارای نیروی 18000 نفر در 5 حوزه موجود اند.
پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان ) CNPA (– وظیفه این پولیس کاهش تولید مواد مخدر و توزیع آن در افغانستان میباشد که دارای نیروی 2958 نفر میباشد.
بخش تحقیقات جنائی پولیس  CID– مسوول تحقیقات جنائی مطابق به قوانین افغانستان با نیروی 4148 میباشد.
پولیس گمرکی افغانستان  ACP– این پولیس قوانین و مقررات گمرکی افغانستان را تطبیق میکند؛ عملیات این پولیس تحت صلاحیت وزارت مالیه میباشد.
پولیس ضد تروریزم  CTP– این پولیس، فعالیت های پولیسی مبنی بر مبارزه با شورش و تروریزم را رهبری میکند و دارای نیروی مجاز 406 نفر میباشد.
ریاست ملی اطفائیه افغانستان- که موظف به اطفایه و جلوگیری از آتش سوزی و نجات قربانیان حریق میباشد؛ این ریاست در سراسر کشور فعالیت دارد و از یک نیروی 882 نفری برخوردار است.
نیرو های کمکی پولیس ملی افغانستان که در سال 1385 منحیث نیروی موقت و محلی جهت کمک به پولیس ملی ایجاد گردیده بودند در سال 1387 پیاده گردیدند. هرچند برنامه محافظت عامه افغان با برنامه نیرو های کمکی پولیس ملی افغانستان AN مشابهت دارد. تکرار این برنامه بنام اقدام دفاع ملی/ اقدام دفاع اجتماعی یوده که شامل کارمندان آموزش یافته از سوی نیرو های نظامی بین المللی میباشد.
توافقنامه افغانستان سال 1385 معیاری را برای سال 1389 وضع نمود که مطابق آن پولیس كاملاً منظم مسلكي، كارا و از نظر قومي متوازن که شامل 62000 نفر میباشد، ایجاد گردید. در حمل 1386 براي پاسخ به افزايش سطح حملات شورشي در جنوب افغانستان، بورد مشترك انسجام و نظارت اين تعداد را به 82000 نفر افزايش داد. در انتخابات 1388 تعداد پولیس ملی به 96800 افزایش داد و تقسیم بندی های فوق نیز براساس این تعداد صورت گرفت. هرچند در دلو 1388 بورد انسجام و نظارت این رقم را به 109000 الی میزان 1389 و 134000 الی میزان 1390 تصویب کرد. بعضي از تمويل كننده گان در باره تداوم مالي افزايش تعداد پوليس ملي ابراز نگراني كرده اند. و بعضي از تمويل كننده گان ديگر ازينكه پوليس مدنی به نيروي ضد شورشي و نظامي مبدل میگردد نگران اند. نیرو های پولیس ملی در سپتمبر سال 2008 به تعداد125000 نفر بود. اصلاحات سکتور پولیس یکی از پنج رکن استراتژی سکتور امنیتی دولت افغانستان، عمدتاً بالای آموزش، تهیه تجهیزات و اعمار زیربنا ها و زیر ساختار های سازمانی مانند اصلاح رتبه های اعضای پولیس و پرداخت معاشات تمرکز نموده است. صندوق وجهی نظم و قانون در افغانستان ) LOTFA ( مسوولیت اساسی هماهنگی کمک تمویل کنندگان را برای پرداخت معاشات پولیس ملی به عهده دارد. سکتور پولیس در افغانستان توسط 25 کشور تمویل کننده حمایت شده است که کشور آلمان تا سال 1386همکار اصلیبود. از 1383 بدینسو ایالات متحده بزرگترین حامی منابع مالی و بشری جهت حمایت سکتور پولیس بوده است که در سال 2007 مساعدت آن 2.5 میلیارد دالر تحمین گردید. در جون 2007 هیئت پولیس اتحادیه اروپا EUPOL(در افغانستان نقش اساسی آلمان را در سكتور اصلاحات پوليس ملي براي تر يكب و تنظيم رو كيرد مختلف ميان اعضاي جامعه اتحاديه اروپا گنجانید. ایالات متحده امریکا بزرگترین تمویل کننده منابع بشری و مالی برای سکتور پولیس میباشد، مساعدت آنها الی مارچ 2009 به 6.2 میلیارد دالر رسیده بود. . از دیر زمان بدینسو ایالات متحده بزرگترین حامی منابع مالی و بشری جهت حمایت سکتور پولیس بوده است که در مارچ 2009 مساعدت آن 6.2 میلیارد دالر رسید. از 1384 بدینسو قومانداني مشترك امنيتي امر كيا در افغانستان تلاش های اصلاح پولیس را توسط ایالات متحده را با آموزش و انکشاف اردوی ملی اداره نموده است. قوماندانی مذکور چندین هزار کارمند و سازمان های قراردادی دارد که به ماموریتش در راستای پولیس ملی اختصاص داده شده است. تمويل كننده گان رو كيرد هاي بسيار متفاوت را در زمينه اصلاحات پوليس ملي داشته و تلاش ها براي تر يكب و ادغام و انسجام اين رو كيرد ها به کندی پیش رفته است. در ماه دلو سال 1385 تمويل كننده گان و دولت افغانستان هیئت بین المللی هماهنگی پولیس ) IPCB ( را به منظور انسجام و تر يكب تلاش هاي بين المللي براي اصلاح پوليس ملي و افزايش مال يكت افغانها روي
اين اصلاحات ، ايجاد كرد. این هیأت شامل نمایندگان از وزارت داخله، قوماندانی مشترک امنیتی امریکا، هیئت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا میگردد و بعضی از کشور های دیگر تمویل کننده نیز قرار است در اوایل سال 2009 اشتراک کنند. قوانين عمده پوليس عبارت از قانون پوليس سال 1384 و قانون موقت جنايي سال 1383 مي باشد. اين قوانين بر اساس ماده56 و ) 3( 75 و 134 قانون اساسي استوار است. اين مسير: 1. وزارت داخله و 2. معين امنيتي وزارت 3. قوماندانان منطقوي پوليس 4. قوماندانان امنيه ولايات، و 5. قوماندان امنيه ولسوالي ها مي باشد. اخیراً شش حوزه پولیس ملی در ولایت کابل، مناطق شمال، شرق، جنوب، غرب و مرکزی فعالیت می نمایند.
در چوكات پوليس سارنمن كسي است كه بايد از صنف 12 فارغ و 3 سال در اكادمي پوليس كابل آموزش ديده باشد. ساتنمن كسي است كه بايد از صنف 9 فارغ و 9 ماه را در اكادمي پوليس كابل آموزش ديده باشد. ساتونكي آن افراد پوليس اند كه كورس آموزشي را يا در مركز آموزشي كابل و يا در مراكز آموزشي باميان، گرديز ، هرات، جلال آباد، کندهار، کندز و مزار شريف سپري كرده باشد.
اقدام عمده وزارت داخله برای اصلاح پولیس انکشاف ولسوالی متمرکز ) FDD ( میباشد، که در قوس 1386 آغاز گردید. برنامه مذکور به گونه یک استراتژی مسلط برای آموزش پولیس یونیفورم دار افغانستان که قسمت اعظمی پولیس ملی را تشکیل می دهد، ایفای وظیفه میکند. این برنامه هدفمند است تا قابلیت پولیس ولسوالی و حاکمیت قانون را افزایش دهد و از طرز العمل که دارای شش مرحله است جهت ارزیابی، آموزش ، تنظیم مجدد، تجهیز مجدد و بررسی پولیس در ولسوالی های منتخب استفاده میکند. پولیس یونیفورم دار که در کابل گماشته شده اند برنامه آموزشی را متقبل شدند که فوراً آغاز گردید. برنامه متمرکز انکشاف سرحدی به پولیس سرحدی افغانستان آموزش می دهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر