۱۳۹۱ مهر ۲۹, شنبه

پستانداران افغانستانساختمان جفرافیایی افغانستان پیچیده می‌باشد این پیچیدگی باعث تشکیل اقلیم نا متناظر گردیده‌است. در اقلیم‌ها وارتفاعات مختلفپستانداران مختلف حیات بسر می‌برند. افغانستان دارای چندین پستانداربومی می‌باشد. طبق تحقیقات خوشحال حبیبی[۱]زولوجست واداره جنگلات ومراتع دفترUNHCR سازمان ملل در افغانستان ۱۲۸ گونه پستاندار وجود دارد. که ۰ نوع منتقدانه در معرض خطر هستند ۴ نوع آن منقرض (شیر ببر چیتا وآهوختن)، ۱۲ نوع آسیب پذیر هستند، و ۵، نزدیک به تهدید است. که از جمله پلنگ برفی آهو مارخور و گوسفند مارکوپولو است. درسال۲۰۰۷ بتعداد ۲۱۰ راس گوسفند مارگوپولو در پامیر بزرگ و۱۹۱ راس در دره واخجیر باقی مانده‌است. درین دو دره ۴۰۰آهو ماکوپولو۱۱۲ بز کوهی سایبریائی ۴۴۳ موش خرما دم دراز ۲۰خرگوش ۵قاقم ودو راسو وجود داشت.

[ویرایش]دانشمندان ساینس عمر حیوانات را ۶۶۵ میلیون سال قبل یا پس از انفجار کامبرین می دانند زیاده حیوانات حدود ۵۴۰ میلیون سال قبل بدنیا آمد. بعضی حیوانات مانند تراز(Trace fossil) بیشتر از یک میلیارد سال زندگی داشته‌است. حیوانات را از جهت پیدایش بدو گروپ تقسیم نموده‌است.حیوانات دنیای قدیم و حیوانات دنیا جدید. عمر حیوانات قدیم از ۷۰ میلیون سال الی ۴۰ میلیون سال تخمین گردیده‌است یعنی با ازبین رفتن داینسورها حیوانات قدیم بوجود آمد. عمر حیوانات جدید از ۴۰ میلیون سال به اینطرف می‌باشد. در افغانستان حیوانات قدیم و جدید وجود دارد. در مجموع تمامی پستانداران افغانستان از ۸ راسته(Order) می‌باشند.

 عمر حیوانات در افغانستان

دانشمندان ساینس عمر حیوانات را ۶۶۵ میلیون سال قبل یا پس از انفجار کامبرین می دانند زیاده حیوانات حدود ۵۴۰ میلیون سال قبل بدنیا آمد. بعضی حیوانات مانند تراز(Trace fossil) بیشتر از یک میلیارد سال زندگی داشته‌است. حیوانات را از جهت پیدایش بدو گروپ تقسیم نموده‌است.حیوانات دنیای قدیم و حیوانات دنیا جدید. عمر حیوانات قدیم از ۷۰ میلیون سال الی ۴۰ میلیون سال تخمین گردیده‌است یعنی با ازبین رفتن داینسورها حیوانات قدیم بوجود آمد. عمر حیوانات جدید از ۴۰ میلیون سال به اینطرف می‌باشد. در افغانستان حیوانات قدیم و جدید وجود دارد. در مجموع تمامی پستانداران افغانستان از ۸ راسته(Order) می‌باشند.

[ویرایش]۲ گونه‌های پستانداران افغانستان

شمارهنام علمی راستهتعدار گونه(Species)نام فارسی راستهتشریحات
۱Insectivora۷حشرات
۲Chiroptera۳۴خفاشان
۳Primates۱میمون
۴Carnivora۲۹گوشتخواران
۵Perissodactyla۱سم داران
۶Artiodactyla۹شنگلداران
۷Lagomorpha۴خرگوشها
۸Rodentia۳۵موشها

[ویرایش]۳ علامات اختصاری وضیعت زیست حیات وحش در افغانستان

جدول زیر وضیعت حفاظت حیوانات افغانستان را برجسته ساخته که در کدام وضیعت قرار دارد محقق اداره IUCN
علامتوضیعتشرح وضیعت زیست
EXمنقرضآخرین فرد مرده‌است.
EWمنقرض شده در حیات وحشدر اسارت نگهداری می‌شود و یا به عنوان یک جمعیت کوچک در خارج از محدوده قبلی خود زیست می‌نماید.
CRآستانه انقراضاین گونه در معرض خطر انقراض قریب الوقوع در بین گیاهان خودرویا حیوانات (وحشی) قرار دارند.
ENدر معرض خطرگونه در معرض خطر انقراض بسیار بالا در بین گیاهان خودرویا حیوانات (وحشی) قرار دارند.
VUآسیب‌پذیرانواع که در معرض خطر انقراض مواجه‌است.
NTنزدیک به تهدیدگونه‌های که در معیارها ی فوق قرار ندارد بلکه به احتمال زیاد برای انجام این کار در آینده قرار خواهد داشت.
LCکمترین نگرانیدر شرایط نگرانی شدید قرار ندارد.
DDاطلاعات کماطلاعات ناکافی و ارزیابی از خطرات به این گونه وجود دارد.
LR/CDخطر کمترحفاظت وابسته انواع که در برنامه‌های محیط زیست جا داده نشده ممکن است به رده خطر بالاتر نقل مکان کند بالخصوص در صورتی که برنامه قطع شد.
LR/NTخطر کمتر نزدیک به تهدیدگونه که نزدیک به عنوان آسیب پذیر طبقه بندی شده‌است، در برنامه‌های حفاظت از محیط زیست نیست.
LR/LCخطر کمترحداقل نگرانی گونه هستند که بدون خطرات شناسایی وجود دارد.

                                                                                                                                                  
نوشته کریم پوپل
فهرست پستانداران افغانستان
شمارهنام فارسینام علمینام انگلیسیالگو
زیر طبقه:Theria. داخل صنف:Eutheria
راسته: Primates زیرفامیل: Cercopithecidae یا ببون
. میمون دنیای قدیم. پرچم افغانستان
۰ببونRhesus MacaqueMacaca mulatta
Macaque India 4.jpg
جوندگان . راسته:Rodentia. خانواده: Sciuridae در.پرچم افغانستان
۱سنجاب پرندهHylopetes baberiAfghan Flying Squirrel
Pteromys leucogenys fauna japonica.jpg
۲سنجاب سرخ پرندهPetaurista petauristaRed Giant Flying Squirrel
PteromysGrandisWolf.jpg
راسته:Rodentia. زیر خانواده:Callosciurinae
۳سنجاب بلوچیFunambulus pennantiiNorthern Palm Squirrel
Northern palm squirrel.jpg
راسته:Rodentia. زیر خانواده:Xerinae
۴سنجاب ناخن درازSpermophilopsis leptodactylusLong-clawed Ground Squirrel
Xerus rutilus.jpg
۵مار موتMarmota caudataLong-tailed Marmot
Marmota marmota Alpes2.jpg
۶سنجاب زمینیSpermophilus fulvusYellow Ground Squirrel
Spermophilus fulvus.jpg
راسته:Rodentia. خانواده:Gliridae «dormice»
۷سنجاب جنگلیDryomys nitedulaForest dormouse
Dryomys nitedula.jpg
راسته:Rodentia. خانواده: Dipodidae (jerboas) زیر خانواده:Allactaginae
۸دوپای کوچک یا پا مسواکیAllactaga elater LR/lcSmallFive-toed Jerboa
Allactaga.JPG
۹موش دوپا پنج انگشتی بزرگAllactaga euphratica LR/ntEuphrates Jerboaنزدیک به فوتونمبر۸
۱۰موش دو پا بلوچیAllactaga hotsoni LR/lcHotson's Jerboa-
راسته:Rodentia. خانواده: Dipodidae (jerboas) زیر خانواده: Cardiocraniinae
۱۱گونه موش دوپاSalpingotus thomasi DDThomas's Pygmy Jerboaتحقیق نشده
۱۲دوپای سه انگشتی بزرگJaculus blanfordi LR/lcBlanford's Jerboa
Wuestenspringmaus-painting.jpg
راسته:Rodentia. خانواده: Calomyscidae
۱۳موش دوپا بلوچیCalomyscus baluchi LR/lcBaluchi Mouse-like Hamster
Calo10.jpg
۱۴هامستر دم دراز مسجدCalomyscus mystax LR/ntAfghan Mouse-like Hamster
Calo10.jpg
راسته:Rodentia. خانواده: Cricetidae
۱۵هامستر مهاجرCricetulus migratorius LR/ntGray Dwarf Hamster
Chinese Hamster.jpg
۱۶ول نقراییAlticola argentatus LR/lcSilver Mountain Vole
۱۷ول افغانیBlanfordimys afghanus LR/lcAfghan Vole
Rötelmaus.jpg
۱۸ول بوچارینBlanfordimys bucharicus LR/ntBucharian Vole
Bank vole.jpg
۱۹ول حفار افغانیEllobius fuscocapillus LR/lcSouthern Mole Vole
Ellobius talpinus.jpg
۲۰ول سروMicrotus juldaschi LR/lcJuniper Vole
Rötelmaus I.jpg
۲۱ول تیانشانMicrotus kirgisorum LR/lcTien Shan Vole
۲۲ول خراسانیMicrotus transcaspicus LR/lcTranscaspian Vole
Name.jpg
راسته:جونده گان. خانواده: Muridae (mice, rats, voles, gerbils, hamsters, etc.) تیره: موش‌سانان. زیرخانواده:Gerbillinae جربیلیان
جِربیل نام گروهی از جوندگان کوچک است که در زیرخانوادهٔ جربیلیان از خانوادهٔ موش‌سانان قرار می‌گیرند. برخی از جربیل‌ها را بنام موش صحراحی یا جرد می‌نامند.پرچم افغانستان
۲۳جربیل سبزه یا موش صحراحی سبزهGerbillus aquilus LR/lcSwarthy Gerbil
Perpallidus.jpg
۲۴جربیل بلوچستانGerbillus nanus LCBalochistan gerbil
GerbillusNanus.jpg
۲۵جرد ناخن زردMeriones crassus LCSundevall's Jird
MerionesLongifronsSmit.jpg
۲۶جرد لیبیMeriones libycus LCLibyan Jird
Мышь 2.jpg
۲۷جرد بزرگMeriones meridianus LR/lcMid-day Jird
Midday.jpg
۲۸جرد فارسیMeriones persicus LR/lcPersian Jird
Meriones persicus.jpg
۲۹جرد زاردنیMeriones zarudnyi ENZarudny's Jird
Name.jpg
۳۰جربیل بزرگRhombomys opimus LR/lcGreat Gerbil
Rhombomys opimus 1.jpg
۳۱جربیل هندیTatera indica LR/lcIndian Gerbil
Pachyuromys-duprasi PeterMaas.jpg
۳۲موش کشتزار جهانیApodemus wardi LR/lcWard's Field Mouse
Apodemus sylvaticus.jpg
۳۳موش صحراسیاهMillardia gleadowi LR/lcSand-colored Soft-furred Rat
MusGleadowiSmit.jpg
۳۴موش و رامینNesokia indica LCShort-tailed Bandicoot Rat
NesokiaHuttoni.jpg
۳۵موش صحرا تنزومیRattus tanezumi LR/lcTanezumi Rat
Name.jpg
۳۶موش ترکستانیRattus turkestanicus LR/lcTurkestan Rat
Rattus norvegicus 1.jpg
راسته:Lagomorpha (lagomorphs)خرگوش سانان
خانواده: Ochotonidae پیکا. در. پرچم افغانستان
۳۷پیکاOchotona macrotis LR/lcLarge-eared Pika
Ochotona princeps.jpg
۳۸پیکا افغانOchotona rufescens LR/lcAfghan Pika
LagomysRufescens.jpg
۳۹پیکا سرخ ترکستانیOchotona rutila LR/lcTurkestan Red Pika
Ochotona rutila.JPG
راسته:Lagomorpha (lagomorphs)خرگوش سانان
خانواده: Leporidae -rabbits,hares خرگوشان. در. پرچم افغانستان
۴۰خرگوش صحرائیLepus capensis LR/lcCape hare
Brown Hare444.jpg
راسته:Erinaceomorpha (hedgehogs and gymnures)
. خانواده: Erinaceidae در.پرچم افغانستان
۴۱خار پشت گوش بلندHemiechinus auritus LR/lcLong-eared Hedgehog
Berkah.13.Kookherd كوخرد.jpg
۴۲خارپشت راجستانی (جوجه تیغی)Hemiechinus hypomelas LR/lcBrandt's Hedgehog
ZOZOH 1.jpg
راسته: حشره‌خوارسانان (حشره‌خوار‌ها و موشان کور)
. خانواده: Soricidae (shrews) در.پرچم افغانستان
۴۳حشره خوار دندان سفید گیملینCrocidura gmelini LR/lcGmelin's White-toothed Shrewپرچم افغانستان
۴۴حشره خوار کشمیریCrocidura pullata LR/lcTaiga Shrew
Crocidura leucodon.JPG
۴۵حشره خوار دندان سفیدCrocidura suaveolens LR/lcLesser White-toothed Shrew
Brehms - Crocidura russulus.jpg
۴۶حشره خوار زاوردنی یا بلوچیCrocidura zarudnyi LR/lcZarudny's Shrewپرچم افغانستان
۴۷حشره خوار کوچکSuncus etruscus LCEtruscan Shrew
Suncus etruscus.jpg
۴۸حشره خوار خانگیSuncus murinus LR/lcAsian House Shrew
Suncus murinus.jpg
۴۹حشره خوارSorex minutus LR/lcEurasian Pygmy Shrew
Sorex minutus-1.jpg
راسته:Chiroptera. خانواده: Vespertilionidae
زیر خانواده: Myotinae در.{{flagicon|AFG} خفاشان(شب پرک چرمی)افغانستان
۵۰خفاش گوش کوچکMyotis blythii LR/lcLesser Mouse-eared Bat
Lesser Mouse-Eared Bat.jpg
۵۱خفاش خون آشامMyotis emarginatus VUGeoffroy's Bat
Myotis emarginatus.jpg
۵۲خفاش هادجسونMyotis formosusHodgson's Bat
VespertilioFormosusFord.jpg
۵۳خفاش فرادرMyotis frater LR/ntFraternal Myotis
۵۴خفاش کشمیریMyotis longipes VUKashmir Cave Bat
Pipistrellus flight2.jpg
۵۵خفاش گوش موش دیوارMyotis muricolaWall-roosting Mouse-eared Bat
Myoti murico 060615 7419 cklpa.jpg
۵۶خفاش سبیل دارMyotis mystacinusWhiskered bat
Myotis mystacinus.jpg
۵۷خفاش گوش پهنBarbastella leucomelasAsian Barbastelle-
۵۸خفاش زرد(Eptesicus bottaeBotta's Serotine-
۵۹خفاش نصواری بزرگ گوبیEptesicus gobiensisGobi Big Brown Bat
ComputerHotline - Chiroptera sp. (by) (4).jpg
۶۰خفاش سندیEptesicus nasutusSind Bat
۶۱خفاش سروتینEptesicus serotinusSerotine bat
Eptesicus serotinus.jpg
۶۲خفاش دورنگ (ساوی)Hypsugo saviiSavi's Pipistrelle
Hypsugo savii mp 004 popr mala.jpg
۶۳خفاش جنگلیNyctalus leisleriLesser Noctule
Nyctalus leisleri.jpg
۶۴خفاش کوهیNyctalus montanus LR/ntMountain Noctule-
۶۵خفاش گوش پیکانیOtonycteris hemprichii LR/lcDesert Long-eared Bat
Otonycteris hemprichii.jpg
۶۶خفاش پیپی سترلیا هندیPipistrellus coromandraIndian Pipistrelle-
۶۷خفاش همالیائیPipistrellus javanicus LR/lcJava Pipistrelle-
۶۸خفاش بال سفیدPipistrellus kuhlii LCKuhl's Pipistrelle
Pipistrellus kuhlii adult.jpg
۶۹خفاش لب کوتاهPipistrellus pipistrellus LCCommon Pipistrelle
Pipistrellus flight2.jpg
۷۰خفاش پپستریل کوچکPipistrellus tenuis LR/lcLeast Pipistrelle-
۷۱خفاش گوش بلندPlecotus austriacus LR/lcGrey long-eared bat
Plecotus austriacus.jpg
۷۲خفاش بزرگ آسیائیScotophilus heathi LR/lcGreater Asiatic Yellow Bat-
۷۳خفاش برفکیVespertilio murinus LR/lcParti-coloured bat
Vespertilio murinus 2.jpg
۷۴خفاش بال بلندMiniopterus schreibersii LCSchreiber's Long-fingered Bat
Miniopterus schreibersii dasythrix.jpg
۷۵خفاش دم موش کوچکRhinopoma hardwickei LCLesser Mouse-tailed Bat-
۷۶خفاش دم موش مسکتRhinopoma muscatellum LR/lcSmall Mouse-tailed Bat
Bat (PSF).jpg
۷۷خفاش دم آزاد اروپاییTadarida teniotis LR/lcEuropean Free-tailed Bat
Tadarida Teniotis263.JPG
۷۸خفاش بال بزرگMegaderma lyra LR/lc-
Megaderma lyra ras.jpg
۷۹خفاش نعل اسبیRhinolophus blasii NTBlasius's Horseshoe Bat-
۸۰خفاش نعل اسبی بخاراییRhinolophus bocharicus LR/lcBokhara Horseshoe Bat
Grosse Hufeisennase-drawing.jpg
۸۱خفاش نعل اسبی بزرگRhinolophus ferrumequinum LR/ntGreater Horseshoe Bat
Grand Rhinolophe 2.jpg
۸۲خفاش نعل اسبی کوچکRhinolophus hipposideros LCLesser horseshoe bat
Bat(20070605).jpg
۸۳خفاش نعل اسبی بلیثRhinolophus lepidus LR/lcBlyth's Horseshoe Bat-
۸۴خفاش نعل اسبی مهلیRhinolophus mehelyi VUMehely's Horseshoe Bat
Meheley.JPG
۸۵خفاش بینی برگه‌ای سه دندانهAsellia tridens LCTrident Leaf-nosed Bat-
۸۶خفاش بینی برگه مدورHipposideros fulvus LR/lcFulvus Roundleaf Bat
Hipposideros ridleyi Chong Yee Ling.JPG
شنگلداران گیاه خوار راسته: Artiodactyla. خانواده: Suidae pigs زیر خانواده:Suinae در.پرچم افغانستان
۸۷خوکSus scrofa LR/lcBoar
Wild Boar Habbitat 3.jpg
گیاه خوران راسته: Artiodactyla. زیر خانواده:Moschidae در.پرچم افغانستان
۸۸آهوختنMoschus chrysogaster LR/ntHimalayan Musk Deer
Moschustier.jpg
راسته: Artiodactyla. خانواده: Cervidae deer زیر خانواده:Cervinae در.پرچم افغانستان
۸۹آهو سرخ آسیای مرکزیCervus affinis LR/lcCentral Asian Red Deer
Red deer stag 2009 denmark.jpg
۹۰گوزن باختریCervus elaphusbactrianus Linnaeus
Cervus.elaphus.bactrianus.male.jpg
راسته: Artiodactyla. خانواده: Bovidae (cattle, antelope, sheep, goats))زیر خانواده:Antilopinae در.پرچم افغانستان
۹۱آهوی کوهیGazella bennettii LCChinkara
Chinkara.jpg
۹۲غزالGazella subgutturosa VUGoitered Gazelle
Kuhertajagaselli Korkeasaari.jpg
راسته: Artiodactyla. زیر خانواده: Caprinae در.پرچم افغانستان
۹۳بز وحشیCapra aegagrus VUWild Goat
Bezoarziege.jpg
۹۴بز مارخورCapra falconeri ENMarkhor
Markhor.jpg
۹۵آهو رنگCapra sibrica LR/lcSiberian Ibex
Siberian Ibex.jpg
۹۶گورال پامیریNemorhaedus goral LR/nt-
Naemorhedus goral.jpg
۹۷آهو مارکوپولوOvis ammon VUArgali
Argali.jpg
۹۸آهو نخجیرOvis orientalis VUMouflon
Mouflon in zoo.jpg
سم داران راسته: Perissodactyla. خانواده:Equidae در.پرچم افغانستان
۹۹گوره خر آسیائیEquus hemionusOnager
Kulaani Korkeasaari.jpg
گوشتخواران راسته:Carnivora به انگلیسی carnivorans. زیر راسته:Feliformia خانواده:Felidae (پشک) در.پرچم افغانستان
۱۰۰تازی پلنگ(Acinonyx jubatus)Cheetah
Cheetah Feb09 02.jpg
۱۰۱قره قلCaracal caracalCaracal
Caracal001.jpg
۱۰۲پشک جنگلی یا سمونچهFelis chausJungle Cat
FelisChausMunsiari1.jpg
۱۰۳پشک دشتیFelis margaritaSand Cat
SandCat12.jpg
۱۰۴پشک وحشیFelis silvestrisWildcat
Wildcat at British Wildlife Centre.jpg
۱۰۵پشک کوهیFelis manul NTPallas's Cat
Manoel.jpg
۱۰۶سیاه گوشLynx lynx NTEurasian Lynx
Lynx lynx2.jpg
۱۰۷پشی پلنگPrionailurus bengalensisLeopard Cat
Bengalkatze.jpg
۱۰۸شیرPanthera leoLion
Lion waiting in Namibia.jpg
۱۰۹پلنگPanthera pardusLeopard
Leopard africa.jpg
۱۱۰ببرPanthera tigrisTiger
Tiger in Ranthambhore.jpg
۱۱۱پلنگ برفیPanthera uncia or Uncia unciaSnow Leopard
Uncia uncia.jpg
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته:Feliformia خانواده:Viverridae (دله, موش خرما, etc.) در.پرچم افغانستان
۱۱۲دلهPaguma larvataMasked Palm Civet
Palm civet on tree (detail).jpg
۱۱۳موش خرماخوردViverricula indicaSmall Indian Civet
Viverricula indica schlegelii 1868.jpg
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته:Feliformia خانواده:Herpestidaeنام انگلیسی (mongooses) (موش خرمایان)
۱۱۴موش خرما هندیHerpestes edwardsii LR/lcIndian Gray Mongoose
Herpestes edwardsii at Hyderaba.jpg
۱۱۵موش خرما کوچک اسیائیHerpestes javanicusSmall Asian Mongoose
Dwarf mongoose Korkeasaari zoo.jpg
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته:Feliformia خانواده:Hyaenidae انگلیسی(hyaenas) (کفتار)
۱۱۶کفتارHyaena hyaenaStriped Hyena
Iena Striata.JPG
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته: Caniformia خانواده:Canidae انگلیسی(dogs, foxes) (روباه سگ)
۱۱۷روباه خاکیVulpes canaBlanford's Fox
Blandford's fox 1.jpg
۱۱۸روباه قرسکVulpes corsacCorsac Fox
Vulpes corsac.jpg
۱۱۹روباه دشتیVulpes rueppelliRueppell's Fox
Rüppell's fox.jpg
۱۲۰روبا سرخVulpes vulpesRed Fox
Fox study 6.jpg
۱۲۱شغال طلائیCanis aureusGolden Jackal
Golden jackal small.jpg
۱۲۲گرگ خاکستریCanis lupusGray Wolf
Scandinavian grey wolf Canis lupus (cropped).jpg
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته:Caniformia خانواده:Ursidae (bears) (خرس)
۱۲۳خرس نصواریUrsus arctosBrown Bear
Brown bear.jpg
۱۲۴خرس سیاهUrsus thibetanusAsiatic Black Bear
Ursus thibetanus 3 (Wroclaw zoo).JPG
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته:Caniformia خانواده:Mustelidae انگلیسی(mustelids) ()
۱۲۵موش تازی یا قاقمMustela ermineaStoat
Mustela erminea upright.jpg
۱۲۶راسو کوچکMustela nivalisLeast Weasel
Mustela nivalis -British Wildlife Centre-4.jpg
۱۲۷موش پلنگVormela peregusnaled Polecat
Marbled polecat.jpg
۱۲۸دله خفکMartes foinaBeech Marten
Steinmarder (cropped).jpg
۱۲۹سمورMellivora capensisRatel
Honey badger.jpg
۱۳۰سگ آبی(Lutra lutraEuropean Otter
Otter in Southwold.jpg
۱۳۱گور کاوMeles melesEuropean badger
AmericanBadger.JPG

[ویرایش]۵ منابع

  • ویکی پیدا انگیسی لست حیوانات افغانستان.
  • مشاهده گاو زنبور گوشت خوار افغانی. محقق جان ام ریگن در وبگاه حیات وحش شمال شرق
  • فهرست پستاتداران ایران در وبگاه سایت تخصصی حیات وحش ایران
  • معلومات در مورد حیات وحش وبگاه کویرها وبیابان‌های ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر