۱۳۹۱ مهر ۲۹, شنبه

خزندگان افغانستان


پوپلچگونگی زیست خزندگان افغانستان
Reptail of Afghanistan

در افغانستان تعداد خزندگان نسبت بسایر حیوانات بیشتر اند. یکی از دلیل آن عدم استفاده مردم از خزندگان میباشد. تا اکنون تحقیقات وسیع در مورد خزندگان افغانستان صورت نگرفته‌است. با وجود این همه یک سلسله تحقیقات از طرف جانور شناسان  خارجی ومتخصصین داخلی مانند داکتر سید امیرشاه حسن یار ، خوشحال حبیبی ،  خان صاحب ( قبایل غیر) ، دیگر کارشناسان  صورت گرفته‌است. درین پژوهش توانسته‌اند نام‌گذاری و سایر خصوصیات خزندگان افغانستان را تا حدودی برازنده سازند. تا اکنون ۱۰۱ گونه خزندگان شناسائی گردیده‌است از جمله ۲۷ نوع آن مار  و ۲۳ نوع آن سوسماران  می‌باشند. مارهای افغانستان زهری غیر زهری کفچه مار سندر شیر ماهی مار زنگی سیاه مار ومارهای آبی می‌باشد. در همه نقاط دیده می‌شوند. انواع سنگ پشت  افغانی دارای جسامت کوچک بوده فعلاً در بسیاری کشور  های آسیای مرکزی  منحیث بازی اطفال در خانه‌ها نگهداری می‌شوند. زیاده انواع حشرات و خزندگان در دشتهای گرم شمال و جنوب غربی افغانستان بخصوص هلمند  قندهار نیمروز زیست دارند
خزندگان بومی افغانستان
خزندگان بومی افغانستان از نوع چلپاسه ها.
1.جگو ا فغانی:   Asiocolotes levitoni (Squamata Sauria - Gekkonidae) Leviton's Gecko

2.ارومیاس افغانیEremiasafghanistanica (SquamataSauria - Lacertidae) Afghan Racerunner

3.ارومیاس آریاEremias aria (SquamataSauria - Lacertidae)

فهرست خزندگان افغانستان
در مجموع ۱۱۱ گونه خزنده در افغانستان زیست می‌نماید. خزندگان افغانستان عبارتند از مارمولک  چلپاسه ها  ( شلند ، کلس  )سوسمارها، اژدهار، مارها می‌باشد.پرچم افغانستان
شمارهنام پرندهنام علمیبزبان انگلیسیالگو
. راسته: Testudines خانواده: Testudinidae
در افغانستان یکنوع سنگ پشت خورد زیست می‌نمایند. پرچم افغانستان
۱سنگ پشتTestudo horsfieldiiRussian tortoise
Testudo horsefieldii.jpg
شاخه:Sauria. خانواده: Gekkonidae
در افغانستان از خانواده مارملوک ۱۸ گونه حیات بسر می‌برد.پرچم افغانستان
۱مارمولک عنکبوتی خانگیAlsophylax laevisPersian Spider Gecko
Agamura persica mating.jpg
۲جکوی عنکبوتی ایرانیAgamura persicablunt tailed spider gecko
Agamurapersicanasalscales.jpg
۳مارمولک انگشت مستقیمAlsophylax pipiensStraight-fingered Geckos
۴مارمولک کوچکBunopus tuberculatusBunopus-
۵گگوی افغانیAsiocolotes levitoniLeviton's Geckoکمیاب است
۶گکوی انگشت ریشه دار اورسمانCrossobamon eversmanniEversmann’s Fringe-toed Gecko-
۷مارمولک زبر دمCyrtopodion fedtschenkoiRough-tailed Gecko
Cyrtodactylus kotschyi orientalis.jpg
۸گکوی انگشت دراز نیکولسکیCyrtopodion longipesNikolsky’s Long-toad Gecko-
۹گکوی سنگی تیغه دارCyrtopodion scabrumKeeled Rock Gecko-
۱۰گکوی انگشت باریک ترکمنیCyrtopodion turcmenicumTurkmen Thin-toad Gecko-
۱۱مارمولک گرشکCyrtopodion voraginosumLeviton & Anderson, 1984)-
۱۲مطالعه نشدهCyrtopodion watsoni-
۱۳گکوی انگشت کج خزریCyrtopodion caspiumCaspian Bent-toad Gecko-
۱۴مارمولک پلنگیEublepharis maculariusleopard gecko
Gecko999.jpg
۱۵مارملوک شکم زرد خانگیHemidactylus flaviviridisYellow-bellied House Gecko
Hemidactylus flaviviridis.jpg
۱۶جکوی دم پخ یا (بقه ئی)Teratoscincus bedriagaiwonder geckos
Teratoscincus keyserlingii.jpg
۱۷گکوی دم پخ فلس کوچکTeratoscincus microlepisSmall-scaled Skink Gecko-
۱۸گکوی دم پخ معمولیTeratoscincus scincusCommon Skink Gecko-

[ویرایش]۳ سوسماران

شمارهنام پرندهنام علمیبزبان انگلیسیالگو
راسته:Squamata شاخه: Sauri . خانواده:Agamidae
این خانواه را بنام اژدها کوچک نیز یاد می‌نمایند اکثر گونه این خانواده در عقب خود ساختمان تاج مانند دارند بعضی از انواع این خانواده بزرگ می‌باشند.پرچم افغانستان
۱۹مارمولک تغیرکنCalotes versicolorChangeable Lizard
OrientalGardenLizard.jpg
۲۰مارمولک رنگهLaudakia agrorensisAgror Agama
MC Siedleragame.jpg
۲۱شلند بدخشانیLaudakia badakhshanaBadakhshana Rock Agamaبعداً
۲۲آگاما قفقازیLaudakia caucasiaCaucasian agama
StellioCaucasicus.jpg
۲۳آگاما خراسانیLaudakia erythrogastraAsian Rock Agamas
Laudakia stellio 001.jpg
۲۴آگاماهمالیائیLaudakia himalayanaHimalayan agama
Laudakia himalayana.jpg
۲۵آگاماترکستانیLaudakia lehmanniTurkestan Agama-
۲۶آگامای صخره ئی فلس کوچکLaudakia microlepisSmall-scaled Agamaبعداً
۲۷آگامای صخره‌ای فلس درشتLaudakia nuptaLarge-scaled (Rock) Agamaبعداً
۲۸آگاما نورستانیLaudakia nuristanicaLeviton's Rock Agama
۲۹آگاما سنگ کشمیریLaudakia tuberculataKashmir Rock Agama
Laudakia tuberculata, Uttarakhand, India.jpg
آگاما کلارکومPhrynocephalus clarkorumno common name-
۳۱آگاما وزغ سرPhrynocephalus euptilopusAlcock's toad-headed agamaبعداً
۳۲آگاماسرگیرد لشتن ستاینPhrynocephalus interscapularisLichtenstein's Toadhead Agama
Phrynocephalus mystaceus.jpg
۳۳آگاما زرد خالدار وزغ سرPhrynocephalus luteoguttatusYellow-speckled toad-headed agama
Phrynocephalus versicolor Strauch, 1876 6.JPG
۳۴آگاما سر وزغی دم سیاهPhrynocephalus maculatusBlacktail Toadhead Agamaبعداً
۳۵آگما سر وزغی پتPhrynocephalus mystaceusSecret Toadhead Agama
Phrynocephalus mystaceus.jpg
۳۶آگاما سروزغی راه راهPhrynocephalus ornatusOrnate Toadhead Agama-
۳۷آگاما رادهیPhrynocephalus raddeino name-
۳۸آگاما سروزغ ابلقPhrynocephalus reticulatusReticulated toad-headed agama-
۳۹آگامای سروزغی خاکستریPhrynocephalus scutellatusGray Toad Agama
Phrynocephalus scutellatus in gavkhuni.jpg
۴۰آگاما چابکTrapelus agilisSteppenagame
Trapelus agilis pakistanensis01.jpg
۴۱آگاما زمینی افغانیTrapelus megalonyxAfghan Ground Agama
Trapelus sanguinolenta UZB.jpg
۴۲آگاما فارسیTrapelus ruderatusPersian Agama-
۴۳سوسمار استیپیTrapelus sanguinolentusSteppe Agama
Trapelus sanguinolenta UZB.jpg
۴۴خار دمUromastyx asmussispiny tailed lizard
UromastyxAsmussi.jpg
۴۵سوسمار خاردم هندیUromastyx hardwickiiHardwicke's or Indian spiny-tailed lizard
AB014 Juvenile Uromastyx.JPG

[ویرایش]۴ خانواده Anguidae

شمارهنام پرندهنام علمیبزبان انگلیسیالگو
راسته:Squamata. فامیل: Anguidae
این خانواده دارای ۹۴ گونه میباشداز جمله یکنوع آن در افغانستان زیست می‌نماید. این حیوان تخم گذار اند. این گونه مارملوک دارای طول زیاد مانند مار می‌باشند. پرچم افغانستان
۴۶ماملوک شیشه‌ای یا لوس مارPseudopus apodusScheltopusik
Anguidae.jpg
راسته:Squamata . خانواده:Scincidae در.پرچم افغانستان
۴۷اسکینک چشم ماری دوخطAblepharus bivittatusTwin-striped Skink
Blue-toungued skink444.jpg
۴۸سوسمارAblepharus grayanusتنها در افغانستان وجود دارد-
۴۹اسکینک چشم ماری آسیاییAblepharus pannonicus
Ablepharus pannonicus00.jpg
۵۰Edward Blyth (1810 - 1873)Eumeces blythianusمطالعات وسیع صورت نگرفته
Schneiders skink 001.jpg
۵۱اسکینک اشنایدرEumeces schneideriBerber skink
Schneiders skink 001.jpg
۵۲آلپ پنجاب سقنقورEurylepis taeniolatusAlpine Punjab Skink-
۵۳سکنگ راه راه چمنزارEutropis dissimilisStriped Grass Skink-
۵۴اسکینگ ماری یا کوتاهOphiomorus brevipesshort legged snake skink-
۵۵اسکینگ ماری چیرنوOphiomorus chernoviChernov's Snake Skink--
۵۶اسکینک ماسه‌ای سه انگشتیOphiomorus tridactylusThree-toed Snake Skinkبشکل مار است
۵۷اسکینک علفزار طلائیTrachylepis aurataGoldstreifenskink, Goldmabuyeسوسمارخوردطلائی

[ویرایش]۵ خانواده:لسرتایدها

راسته:Squamata . خانواده:Lacertidae در بعضی از انواع این خانواده بکرزائی یا تولید مثل بدون القاع صورت میگرد. ی.پرچم افغانستان
۵۸سوسمار انگشت ریشه دار بلانفوردAcanthodactylus blanfordiiBlanford's Fringe-fingered Lizard
Acanthodactylus scutellatus.JPG
۵۹سوسمار فرینج انگشت هندیAcanthodactylus cantorisIndian Fringe-fingered Lizardدو انگشت عقبی بزرگ وکج است
۶۰سوسمار انگشت ریشه دارAcanthodactylus micropholispersian fringe toed lizard-
۶۱لاسرتای بیابانی مشبکEremias acutirostrisreticulate desert lacerta-
۶۲لسرتاید افغانستانیEremias afghanistanicaAfghan Racerunnerتحقیقات کامل نیست
۶۳سوسمار آریاEremias ariaEremias (Ommateremias) aria — BISCHOFF 1978
Eremias przewalskii.jpg
۵۴ارمیاس سیستانEremias fasciataSistan Racerunner۳انگشت وراه راه
۶۵ارمیاس مشبکEremias grammicaReticulate Racerunner--
۶۶ارمیاس راه راهEremias lineolataStriped Racerunner--
۶۷ارمیاس خال سیاهEremias nigrocellata-
۶۸ارمیاس فارسEremias persicaPersian Racerunner--
۶۹ارمیاس رجالیEremias regeli--
۷۰ارماس اسکریپتاEremias scripta-تا اکنون پژوهش نشده
۷۱ارمیاس آسیای مرکزیEremias veloxCentral Asian Racerunner
Eremias velox, Baikonur 01.jpg
۷۲سوسمار خال خوردMesalina guttulataSmall-spotted Lizard
Mesalina guttulata.jpg
۷۳مسالینای دم دراز ایرانیMesalina watsonanaPersian long-tailed Lizard
Name.jpg
۷۴سوسمار چشم ماری اردنیOphisops jerdoniiJerdon's Snake-Eye
OphisopsLeschenaultii.jpg
راسته:Squamata . خانواده:Varanidae ی.پرچم افغانستان
۷۵بزمچه بنگالیVaranus bengalensisThe Bengal monitor
Varanus benghalensis.jpg
۷۶بزمجه بیابانیVaranus griseusdesert monitor
Varanus griseus.JPG

[ویرایش]۶ راسته:Squamata زیر راستهSerpentes یا مارها

شمارهنام پرندهنام علمیبزبان انگلیسیالگو
راسته:Squamata. زیر راستهSerpentes فامیل: Leptotyphlopidae ی.پرچم افغانستان
۷۷مار نخی سندیMyriopholis blanfordiSindh Thread Snake
Leptotyphlops humilis - head.jpg
راسته:Squamata. فامیل:Typhlopidae ی.پرچم افغانستان
۷۸مار کرمی شکلTyphlops vermicularisEuropean blind snake
Typhlops vermicularis.jpg
راسته:Squamata. فامیل:Boidae ی.پرچم افغانستان
۷۹کور مار خالدارEryx elegansCentral Asian sand boa
Eryx jaculus.jpg
۸۰بوای ریگیEryx johniiIndian sand boa
Red Sand Boa (Eryx johnii).jpg
۸۱بوای شنی خوردEryx miliarisDwarf sand boa
BennyTrapp Eryx miliaris.jpg
۸۲مار تاتاریTartar sand boaEryx tataricus
Mediterranean Cat Snake.jpg
راسته:Squamata. فامیل: Colubridae ی.پرچم افغانستان
۸۳مار آلو سرBoiga trigonatacommon cat snake
Boiga dendrophila.jpg
۸۴گوند مارElaphe dioneSteppes Ratsnakes
۸۵مارپلنگیHemorrhois ravergierispotted whip snake
Kocabas Yilan.jpg
۸۶مار گرگیLycodon striatusnorthern wolf snake
Lycodon subcinctus.jpg
۸۷مارسردرفشی شنیLytorhynchus maynardiAwl-headed Sand Snakeدرهلمند
۸۸مار درفشیLytorhynchus ridgewayiندارد-
۸۹مارآبی چلیپرNatrix tessellataDice snake
Natrix tessellata capturing a Gobius fish - 20060710.jpg
۹۰لوس مارOligodon taeniolatusVariegated Kukri Snake-
۹۱مار خالدار صحراریسرPlatyceps kareliniSpotted Desert Racer-
۹۲مار زیبا غیرسمیPlatyceps rhodorachisBraid Snake, Jan’s Cliff Racer-
۹۳-Platyceps ventromaculatusHardwicke's Rat Snake-
۹۴مارخطی باریکPsammophis leithiiPakistani Ribbon snake-
۹۵تیر مارPsammophis lineolatusSteppe Ribbon Racer-
۹۶تیر مار شوکریPsammophis schokariSchokari Sand Racer
Psammophis schokari01.jpg
۹۷مار کوچک فارسیPseudocyclophis persicusPersian dwarf Snake-
۹۸مار موش خور خاوریPtyas mucosaDhaman or Oriental Ratsnake
AB083 Ptyas mucosos.JPG
۹۹شتر مار کلیفوردSpalerosophis diademaClifford's diadem Snake-
۱۰۰افعی پلنگیTelescopus rhinopomaCat Snake-
۱۰۱مار آبی آسیائیXenochrophis piscatorAsiatic Water Snake
Xenochrophis piscator sal.jpg
راسته:Squamata . خانواده:Elapidae ی.پرچم افغانستان
۱۰۲کریت مار هندیBungarus caeruleusCommon Krait
Bungarus caerulus.jpg
۱۰۳کبراNaja najaIndian Cobra
Indiancobra.jpg
۱۰۴کفچه مارNaja oxianaCaspian cobra
Naja oxiana IMG 9612.JPG
راسته:Squamata . خانواده:Viperidae ی.پرچم افغانستان
۱۰۵مار جعفریEchis carinatussaw-scaled viper
Echis carinatus sal.jpg
۱۰۶کک مارEristicophis macmahoniMcMahon-Viper
Eristicophis macmahonii.jpg
۱۰۷افعی سایبریائیGloydius halysHalys pit viper
Gloydius halys 1.JPG
۱۰۸افعی آسیای مرکزیGloydius intermediusCentral Asian pit viper-
۱۰۹گرزه مارMacrovipera lebetinaLevantine Viper
Macrovipera lebetina obtusa03.jpg
۱۱۰مار شاخدارPseudocerastes persicusPersian horned Viper-

[ویرایش]۷ پیوند خارجی

۷ پیوند خارجی
  1. category "Reptail of Afghanistan" کته گوری خزندگان افغانستان ویکی پیدیا انگلیسی
  2. فهرست خزندگان افغانستان ویکی پیدیا انگلیسی
  3. EOL یا Encyclopedia of liveدر مورد نامگذاری علمی حیات وحش

منابع
  • حیات وحش در افغانستان نوشته ویکی پیدیا انگلیسی
  • حیات وحش در افغانستان نوشته John M. Regan در وبگاه Northwest Wildlife Online[۲]
  • . جفرافیای طبیعی افغانستان نوشته سفارت کبرا ایران در افغانستان معلومات در مورد جهیلها
  • فهرست خزندگان ایران در وبگاه پرژن پیت یا انجمن‌های تخصصی حیوانات خانگی
  • نوشتار در مورد حیات وحش جهان در وبگاهThe Reptile Database
·         [۵]
·                      
·                     خزندگان ا فغانستان نوشته جان ام ریگندرموردانواع مارهاوچلپاسه ‌ها


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر