۱۳۹۰ خرداد ۹, دوشنبه

فریاد و فراخوانی افغانهاغرض تضمین صلح و محاکمه پاکستان


از کریم پوپل                                                                                                                                                
نویسنده ویکی پیدیا                                                                                                                                 
همکار کبیر نووری                                                                                                          
 مورخ29 می 2012فریاد افغانهای مقیم جهان به سازمان ملل و سایر سازمانها و کشورهای صلحدوست!
از آنجای که برای جهانیان واضع گردید جنگ 33 ساله در افغانستان توسط خود افغانها سازماندهی نشده بلکه توسط دیگران بنا برمقاصد شوم شان سازماندهی گردیده  ازین ملت بیچاره وکم سواد استفاده نا جایز مینماید. خونی ترین کشور که همه روزه در قتل افغانها دست داردپاکستان است. این پاکستان است که درسال1354  زمان داود خان جنگ را در پنجشیر براه انداخت.این پاکستان است که جنگ 33 ساله  را در کشور ما شعله ور ساخته است. این پاکستان است که مردم کشمیر را درخون کشانیده امنیت هند کهن را مختل ساخته است.این پاکستان است که القاعده وطالبان را جای داده است.این پاکستان بود که  توسط طالبان دهشت افگنی و هراست افگنی را در کشورهای آسیای  میانه براه اندخت. هر قدم این جنگها  صدها وهزارن پدررا بی اولاد هزاران طفل را بی پدر و هزاران زن را بی شوهر میسازد و این بی  گناهان  نا امید ازین جهان میروند. این جنگ اعلان ناشده صدها موسسات عام المنفعه این وطن را به آتش کشیده است .موسسات تعلیمی را میسوزانند تا این ملت همینطور کورو بیسواد باقی بماند. همین اکنون ای سی ای  پاکستان اطفال پاینتر از سن 15 را در کشور ما غرض انتحار نمودن روانه میدارد. فروش اطفال و  زنان تبدیل اعضای بدن انسان ،قاچاق انسان، مدرسه ها وتعلیمات دهشت افگنی همه و همه در پاکستان است.باالاثر این جنگ تحمیلی غربت مرگ ومیردرین کشور تابه سرحد 60فیصد  بالا رفته است و حیات  چندین نسل آینده ما نیز زیر سوال خواهد درآمد.یکی از دلایل واضع اینست که دولت  پاکستان در کاپی کاری غیر قانونی اسناد  فیلمها ویدوها ادویه جات و  صنایع  مشهوربوده امتیاز قانونی صدها کمپنی خارجی را  غیر قانونی از خود ساخته است. پاکستان پناگاه خطر ناکترین قاتلین و جنایت کاران فراری سایر کشور ها میباشد. از انها صرف در جنگ افغانستان استفاده بعمل میاورد.بااین بدی ها هیچ کس نیست که جلو آنرا بگیرد. 
 
بناعاً فریاد ما برای جهان چنین بلند میشود
                                                                                                 
 ای سازمان ملل متحد و ای کشورهای جهان باوجودیکه هرشب در تلویزونهای خویش  سربریده زنان ومردان واطفال مارا می بیند .تخطی و غیر قانونیت را می بینید.شما درقرن 21 مشاهده میکنید  که طالبان دوجوان را  که باهم  محبت دارند طالبان آنهاراسنگسارویا سرشانرا رابا کارد میبرند. چرا مانندلیبا دربرابر پاکستان وطالب عمل نمی نماید. 33 سال دهشت را کسی نیست که خاموش سازد. این جنگ تجارت واقتصاد دهها کشور جهان را مختل ساخته آیا این وظیفه شما نیست که همکاری کنید .ما بصراحت بشما اعلان میداریم که این کشور بالاثر جنگهای داخلی وحدت ملی و قدرت دفاعی خودرا از دست داده است. در دفاتر والی ها بم گذاری میشود کسی نیست که جلوش را بگیرد.این بدلیل است که منبع دهشت افگنی را شما مسدود نساخته اید.از افغانستان یک مارکیت خون ساخته شده است.آنها میخواهند ما درتحت یوغ طالبی زندگی گذرانیم که چنین چیز غیر قابل تحمل بوده وما پذیرا نیستیم . درغیر آن سوال خواهد شد که پس سازمان ملل برای چه است؟
بنا عاً چنین فیصله را بشما اعلان میداریم .
1- ما دیگر تحمل را از دست داده در آینده نزدیک در کناردروازه شما  به تظاهرات بی پایان  علیه پاکستان آغاز مینمایم تا زمانیکه حرف مارا نشنوید ما از احتجاج دست نخواهیم کشید.                                        
 2 - سازمان ملل یکبار با نمایندگان  روشنفکران داخل افغانستان اروپا وامریکا مجلس را دایر کنند اگراین روشنفکران حکومت را دردست داشته باشد ما بشما تضمین میدهم که انوقت افغانستان استعداد دفاعی گمشده خودرا باز می یابد. اینها با آوردن دسپلین دولتی وحدت ملی جبری را ببار خواهند اورد.وصلح خواهد آمد.                         
 3 - تحریم محاکمه نمودن پاکستان واحتمالاً غیرقانونی ساختن پاکستان تا زمانیکه از هراست افگنی دست نبردارند.                                                                                                                             
 4- شورای امنیت ملل متحد باید پاکستان را کشور حامی تروریزم اعلام دارد.
5- شورای امنیت بائیست تحقیقات مجدانه رااز رهبران پاکستان بخاطر اغفال جامعهء جهانی و حمایت از اوسامه آغاز نماید!
6- پاکستان باید خونبهای هزار ها شهید در حوادث گونه گون؛ در سرتا سر جهان را بخاطر حمایتش از تروریزم بپردازد!
7- گروهک های جنگجوی تروریست در خاک پاکستان، گروپ های نیابتی استخبارات پاکستان اند. باید مراکز آنان مورد حملات قرارداده شود و بکلی نابود شود!
8- ثابت شد که پاکستان مسئول مستقیم جنگ های تحمیلی سه و نیم دهه اخیر بر افغانستان است؛ لذا به پرداخت تمامی غرامات آنها به افغانستان
باحترام
افغانهای مقیم جهان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر