۱۳۸۹ اسفند ۲۲, یکشنبه

ازدواج در افغانستان

ازدواج در افغانستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نوشته : کریم پوپل
ازدواج یک حادثه طبعی بوده که پس از شکل‌گیری ساختار جامعه بشری به فرهنگ تبدیل گشته است. مطابق ماده 60 قانون مدنی افغانستان: «ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و وجایبی را میان طرفین به وجود می‌آورد.ازدواج در افغانستان پس از اریائی ها تاریخ روشن دارد. در زمان زردشت شکل خاص را به خود گرفته‌اند که بطور ناچیز پس ار ورود کلتور عرب هنوز باقی مانده است. مثلا بستن کمربند سبز در کمر عروس از طرف فامیل عروس.این بدین معنی است که دختر ما بکر است.ازدواج درافغانستان باوجودیکه ملیتهای گوناگون حیات بسر میبرند تغییراتی فاحش ندارد. صرف در شهرها و دهات تغیرات کم وجود دارند.درافغانستان چند مراحل قبل از ازدواج وجود دارد که چنین می‌توان نوشت

 

 جستجو برای پیدا نمودن دختر مناسب

در این حالت مادر خواهر و یا نزدیکان پسر در جستجو میشوند که دختر مورد پسند خود را دریابند. دختر خوب کسی است که باید اطاعت به فامیل داماد داشته باشد اخلاق خوب و گذشته نیک داشته باشند. فامیل نیک نام داشته باشند.

 ۲ .طلبگاری

مراحل پرجنجال ازدواج همین دوره است زیرا مشکلات رضایت همه اعضای فامیل دختر خیلی مهم‌اند.در این مرحله فامیل دختر پرس وپال درمورد بچه و اعضای فامیل ان میکنند.در صورت موافقت شرایط خویشرا به فامیل داماد میگویند.مثلا چقدر ولول (پول بها دختر) مقدار طلا، لباس، وغیره برای دختر صحبت بعمل میاورند.در صورت موافقت هردو جنبین فامیل دختر روز شرینی دادن را تعین میکنند.

 ۳ .لفز یا شرینی خورد

در روز شرینی دادن یک تعداد از بزرگان مرد و فامیل تشریف می اورند.سبد مملو از شیرینی باب از طرف یکی از بزرگان دختر به یکی از بزرگان پسر داده می‌شود و میگوید مبارک باشد.همه کف میزنند و فامیل داماد مقدار ی از پول را دریک بشقاب به فامیل دختر پیشکش میکنند.بعدا در مورد شیرینی خوری صحبت مینمایند که ایا شیرینی خوری کنند یانه.درافغانستان شیرینی خوری بالای پدر دختر است.ولی کوشش میکنند که مصارف شرینی خوری را بالای دامادبیندازند.در صورت که شیرینی خوری یا محفل شرینی کلان را جانبین نمی خواهندبگیرند.پدر دامادباید مقدار پول تعیین شده را درهمین روز بپر دازد.

 ۴ .شرینی خوری

شرنی خوری را مردم بنام شرینی کلان یاد میکنند.به همین مناسبت از ۲۰ الی ۱۰۰ نفر از فامیل دامادو به همین مقدار از فامیل عروس خبر میشوند.عروس درتخت که با رنگ شیرچائی مذین شده با داماد مینشینند. درین مراحل فامیل دختر سبد همراه با نقل و شرینی که با رنگ شیرچائی اراسته شده به فامیل پسر تقدیم میکنند.اگر در سبد لباس مانده شده باشد در جواب باید فامیل داماد لباس بمانند درصورت عادی مقداری از پول را درمیان پاکت به فامیل عروس تقدیم میکنند.

 ۵ .عیدی براتی و نوروزی

در صورت که در جریان نامزدی روزهای عید شب برات و یا نوروز تصادم کند. فامیل داماد باید مقاری از کیک و کلچه را با چند جوره لباس به فامیل عروس ببرند.درنوروز صرف ماهی و جلبی با یکدست لباس به خانه عروس میبرند.جریان نامزدی مرحله مهم شناخت همدیگر اند.ندرتا درین مرحله دختر از پسر جدا میشوند.

 ۶ .خویش خوری

آنعده از فامیلهای که دارای زندگی بهتر اند شب خویش خوری را یک شب قبل از عروسی محفل مگیرندو مردان و زنان در میان خود شادی میکنند.بعضی از فامیلها در همین شب مراسم عقد نکاح را نیز اجرا میکنند.درین شب اقوام دورتر کمتر دعوت میشوند.بعضی به عروس طلا تحفه میدهند.

۷  .خبری

درشهرها مردم توسط کارت مردم را دعوت مکنند ولی در استان تمام مراحل از طرف زنها اجرا می‌شود و خوشی‌ترین وقت برای خانمهااستانهاست است.گروپ از12 نفری بشمول اطفال به خانه‌ها میروند و مردم را دعوت میکنند.در عوض مردم لبیک گفته مقداری از شرینی باب و پول را برای خبریها میدهند. قریه‌های دور را مردان خبر میکنند .دامادو پدر داماد یک یا چند روز قبل از عروسی در نماز شام مردم را دعوت میکنند.درقریه جات در شب عروسی همه به عروسی شرکت میکنند.ولی از لحاظ نظاکت یکتعداد از بزرگان را بزبان باید یاد اوری کرد در غیر ان نمی ایند و خفه میشوند.

 ۸ .عروسی

مهمترین خاطره خوش در حیات یک جفت شب عروسی (شب حنا ویا شب نکاح) است.این شب از خود مراحل خاص دارد.درین شب از صد ال ۴۰۰ نفر از هردو جناح خبر میشوند.

.مرحله اول احوالپرسی :
 •  دوستان دور و نزدیک از احوال همدیکر پرسان میکنند.دختران جوان در رقابت لباس بی همتا اند .تعداداز نزدیکان عروس و داماد دهن دروازه استاده شده به مردم مانده نباشین میگویند.در داخل محفل هنرمندان خاندنهای مست باید ادا کنند.
 • نکاح مرحله دوم عروسی است که مطابق به شرایط اسلامی نکاح صورت میگیرد.درمراسم مهر تعین میشود.دو شاهد و یکنفرپدر وکیل از طرف عروس در مراسم تعین میشوند شاهدین به اطاق عروس رفته موضوع عقد شرعی را به عروس 3 بار تکرارمیکنند و عروس باید 3 بار بلی بگوید.شاهدین جواب 3 بار بلی را به حاضرین اعلام میدارند.بعدا مهرتعین میشود.پس از قبولی هردو جانب ملا امام خطبه میخواند ملا امام تبریک میگوید دوستان همه کف میزنندو بالای داماد نقل پاش میشود.
 • خوردن غذا .
 • مرحله سوم شب حنا غذاخوری است.در شهر ها مردم در هوتلها عروسی می نمایند .زیرا خیلی سهل وبی جنچال است .ولی در ولسوالی ها قریه جات تقریبا تمام اهالی در وقت غذا خوردن حاضر میباشند.بعضی مردم نان خوب را فقد در عروسی میخورند.در عروسی اطراف شهرها برای 3 نفر یک غوری نان توزیع میشود.در هر غوری مقدار کافی برنج با مقدار از سبزی 3 دانه گوفته با مقداری از چپس  میداشته باشد.ولی دربسیاری قریه جات مردم غریب سوته پلو میپزند که مردم صرف برنج خشک را میخورند.دراخراگر در دستان شان کدام زره روغن باقی مانده باشد با آن دستها و ریش خود را چرب میکنند
 • ائینه مصاف.
 • مرحله چهارم عروسی ائینه مصاف است.این کلتور از گذشته‌های خیلی دور درمیان افغانها باقی مانده است.درگذشته‌ها عروس و داماد به نسبت تعصبات مذهبی و قومی نمی توانستند عروس و داماد همدیگر را الی همین لحظه ببینند که چه شکل دارد ایا عروس زیبا است یا نه.. در زمان ائینه مصاف همدیگر را میشناختند.و هردو یک ائیه خورد از قران را میخوانند و قران را بوسه میزنند.
 • چله الشی.
 • کسانیکه شرینس خوری نمی کنند در شب حنا چله الشی مکنند.که توسط یکنفر مرد بزرگ سن و خوش شانس چله عروس و داماد را بدست شان میکنند.بعدا همین مرد در دست عروس و داماد خینه میمالند.
 • کیک و مالیده
 • .درین مرحله عروس و داماد کیک بزرک را یکجا با کارد پاره میکنند.یکنفر از زنها که بنام هوقی یاد می‌شود کیک و مالیده را بمردم توضیع میکنند.درین مرحله ا قارب درپهلوی عروس دامادعکسهای یادگاری میگیرند.و یکتعداد از قوم و خویش به جفت تحفه، پول یا طلا میدهند.
درین مرحله رقص و پایکوبی جوانان شدت پیدا میکنند.و برای چندین بار رقص اتن ملی را اجرا میکند.
 • خدا حافظی.
 •  درین مرحله عروس و داماد در دهن دروازه ایستاد میشوند.پدر عروس در کمر دختر خود کمربند سبز را بند میکنند. و مردم به جفت تبریکات خودرا اظهار میکنند. . و دراخیر عروس وداماد با یکتعداد از دوستان خود با وسایل ترانسپورتی شهرگشت میروند.

 ۹ .تخت جمعی

اخرین مرحله یک جفت پس از شب حنا است. در تخت جمعی زیاده اقارب عروس و داماد دعوت میشوند که تحایف را اماده کرده اند.اقارب نزدیک عروس و داماداشیا قیمتی، پول و لوازم قیمتی خانه راتحفه میدهند.

 ۱۰ منابع

 • قانون مدنی افغانستان وزارت عدلیه افغانستان
 • ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان نوشته رنا سعید ساید وزارت عدلیه افغانستان
http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=667
 • عوامل سیاسی چند همسری در افغانستان و پیامدهای ان نوسته نوشته محمد نسیم مهرین
 • افغان ویدنگ Afghan wedding ویکی پیدیا انگلیسی http://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_wedding
 • هکذا از تحقیقات کریم پوپل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر